CCanna

1. Cad atá san Oifig um Pleanáil Éigeandála agus cad a dhéantar inti?

Tugann lucht na hoifige tacaíocht don Aire Cosanta a dhéanann cathaoirleacht ar an TFR ar Phleanáil Éigeandála. Tá feidhm mhaoirseachta aici maidir le pleanáil éigeandála agus tacaíonn lucht na hoifige leis an Aire Cosanta agus trí tuarascáil bhliantúil don rialtas ar phleanáil éigeandála a ullmhú. Cuireann siad chun cinn comhordú idir ranna rialtais agus pleanáil éigeandála ar siúl acu agus molann siad dóibh an leas is fearr a bhaint as acmhainní.

2. Cad é ról Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála?

Tá an Tascfhórsa, a dhéanann an tAire Cosanta cathaoirleacht air, déanta suas de na hAirí agus/nó oifigigh shinsearacha ó gach Roinn Rialtais agus údarás poiblí lárnach. Is é an struchtúr barrleibhéil a scrúdaíonn saincheisteanna beartais agus aon rioscaí reatha agus déanann sé cinnte go roinntear faisnéis ar fud an rialtais. Cuireann sé chun cinn an úsáid is fearr acmhainní chomh maith le comhoiriúnacht idir pleananna éigeandála éagsúla.

Is é prionsabal lárnach na pleanála éigeandála in Éirinn, áfach, ná gurb é an Roinn Rialtais nó gníomhaireacht lárnach a rachaidh i gceannas i gcás éigeandála. Mar shampla, i gcás ráige de ghalar ainmhí rachaidh an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i gceannas, i gcás paindéamach fliú bheadh an Roinn Sláinte agus Leanaí i gceannas srl.

3. Cad iad na rioscaí is mó de réir mar atá socraithe ag an Rialtas?

Tá an t-ádh linn nach bhfuil timpeallacht ardriosca againn sa tír seo. Ní chiallaíonn sé sin, áfach, gur féidir linn bheith réchúiseach. Sin é an fáth go bhfuil an tionscnamh seo ar siúl ag an Rialtas – chun an pobal a chur ar a n-eolas faoi na rioscaí atá ann – fiú má tá na rioscaí sin réasúnta beag. Ba cheart, áfach, béim a chur ar an bpointe nach bhfuil aon rud ann a thabharfadh le fios gur mó is cosúil go dtarlódh móréigeandáil i gcomparáid leis an am atá thart.

4. Cad a dhéanfaimid má tharlaíonn

  1. Ráig den fhliú paindéimeach
  2. Teagmhas núicléach
  3. Fliú na n-Éan /Galar Crúb is Béal / Ráig de ghalar gormtheanga
  4. Timpistí san fharraige
  5. Tuilte

Tá pleananna i bhfeidhm chun déileáil leis na héigeandálaí sin. Sa lámhleabhar seo tugtar buneolas ar na pleananna sin agus féadann daoine níos mó eolais a fháil trí dhul i dteagmháil leis na ranna atá i gceist nó trí fhéachaint ar na láithreáin ghréasáin agus na foilseacháin atá liostaithe. Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar an láithreán gréasáin www.emergencyplanning.ie .

5. An bhfuilimid mar chuid de ghrúpa tíortha atá ag déileáil le héigeandálaí san Eoraip nó na Domhan Thiar?

Bíonn gach Roinn Rialtais agus gníomhaireacht stáit i gcónaí i dteagmháil leis na gníomhaireachtaí idirnáisiúnta ábhartha. I gcás an Roinn Sláinte agus Leanaí agus an FSS, mar shampla, tá teagmhálaithe acu san Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus sa Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú.

6. Cén fáth gur bunaíodh an tIonad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí?

Chuir an tAire um Chomhshaol, Oidhreacht agus Rialtas Áitiúil an togra chun an tIonad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí a bhunú isteach tar éis molta i dTuarascáil Comhairleachta ar BFÉ, inar scrúdaíodh an cleachtadh ionsamhlaithe don Phlean Náisiúnta Éigeandála le haghaidh Tionóiscí Núicléacha.

Tá an tIonad ar fáil do gach roinn rialtais. Tá córas cumarsáide daingean aige chomh maith le háiseanna um sheomra teagmhais agus seomraí cruinnithe chun freagairt straitéiseach ar mhóréigeandáil a chomhordú.

7. Céard faoi phleananna chun déileáil le móréigeandálaí ar leibhéal áitiúil/réigiúnach, cé a ullmhaíonn iad?

Is é atá i Móréigeandáil ná teagmhas ar gnách nach dtugtar mórán rabhaidh nó rabhadh ar bith go bhfuil sé chun tarlú, a bhíonn freagrach as nó a bhagraíonn bás nó gortú, cur isteach mór ar sheirbhísí riachtanacha nó dochar ar réadmhaoin a bhíonn rómhór chun gnáthchumais na bPríomhghníomhaireachtaí Freagartha a chur i bhfeidhm le déileáil leo. Sna cásanna sin cuireann na PGFanna socruithe speisialta i bhfeidhm agus baineann siad leas as acmhainní breise – de réir mar a fhoráiltear dóibh sa Chreat um Bainistiú Móréigeandálaí. Féadann aon cheann de na PGFanna sin móreigeandáil a fhógairt.

8. Cad é an seasamh maidir le táibléid iaidín?

Molaimid duit féachaint ar an ráiteas deireanach a d’eisigh an Roinn Sláinte agus Leanaí maidir le táibléid iaidín inar dúradh gur cinneadh gan táibléid iaidín a eisiúint ar shealbhóirí tí. Glacadh an cinneadh sin ar bhunús an riosca ísil de scaoileadh iaidín radaighníomhach agus i bhfianaise an dea-chleachtais idirnáisiúnta, nach molann scaipeadh ginearálta do thithe seachas tithe atá gar d’imoibreoir núicléach.