Struchtúir an Rialtais

I 2001 cuireadh struchtúir Rialtais áirithe ar bun le tacú le pleanáil éigeandála in Éirinn agus le comhordú a fheabhsú ar fud na bpleananna éigeandála náisiúnta éagsúla atá ann.

Is é Táscfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála an struchtúr barrleibhéil a thugann beartas agus treoir, agus a chomhordaíonn agus a fhéachann thar ghníomhaíochtaí pleanála éigeandála gach roinn Rialtais agus údarás poiblí. Cuireann sé chun cinn an úsáid is fearr acmhainní agus comhoiriúnacht thar riachtanais phleanála éagsúla.

Tá an tAire Cosanta, ina chathaoirleach ar Tháscfhórsa an Rialtais, a áiríonn airí, oifigigh shinseartha ranna Rialtais, oifigigh shinseartha Óglaigh na hÉireann, An Garda Síochána agus oifigigh príomhúdarás poiblí eile a bhfuil ról treorach nó tacaíochta acu i bPleanáil Éigeandála an Rialtais.

Soláthraíonn an Oifig um Pleanáil Éigeandála príomhról tacaíochta do Tháscfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála. Tá sé freagrúil don Aire Cosanta as féachaint thar phleanáil éigeandála agus í a chomhordú. Áiríonn cuid de phríomhghníomhaíochtaí an OPE na socruithe atá ann a mhioncheagartú agus a fhorbairt, iad a fheabhsú go leanúnach trí athbhreithniú agus athdhéanamh agus an bunús a sholáthar go ginearálta do mhuinín méadaitheach as an bpróiséas pleanála éigeandála.

Cuimsíonn an OPE an fhoireann shibhialta agus airm araon agus tá sí lonnaithe sa Roinn Cosanta.

Tá an OPE ina cathaoirleach ar an nGrúpa Oibre Idir-ranna ar Phleanáil Éigeandála. Cuimsíonn an GOIR oifigigh a dhéanann ionadaíocht ar ranna Rialtais agus údaráis phoiblí a bhfuil róil thacaíochta treoracha nó príomhróil tacaíochta acu i bpleananna éigeandála an Rialtais. Leagann Táscfhórsa an Rialtais cúram ar an GOIR as sainstaidéir a dhéanamh agus gnéithe áirithe de phleanáil éigeandála a fhorbairt.

Is é an GOIR an bealach trína roinntear saineolas idir ranna Rialtais agus údaráis phoiblí ar phleanáil éigeandála. Pléann an GOIR, ar bhonn leanúnach, le cúrsaí pleanála éigeandála agus é ar intinn aige torthaí féideartha aon éigeandála a íoslaghdú.

I gcónaí fanann an príomhfhreagracht as sainfheidhmeanna pleanála éigeandála ar na ranna Rialtais ábhartha. Nuair a tharlaíonn éigeandáil, cuirtear an plean éigeandála cuí i bhfeidhm agus glacann an roinn chuí an ról treorach sa phlean a chur i bhfeidhm.